DEELNAME

Deelname is mogelijk, hetzij als individueel wandelaar(ster), hetzij in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden moet de sterkte minstens 11 personen met in begrip van Leid(st)er bedragen. Het deelnemen door een groepering met meer dan één groep is toegestaan. De leid(st)er van een groep moet 18 jaar of ouder zijn.

 

 

AFSTANDEN

Afhankelijk van de geboden mogelijkheden door de plaatselijke organisatie en rekening houdend met hetgeen is vermeld onder leeftijd (hierboven) speciaal met betrekking tot begeleiding van hen, die behoren tot de groepen 3 en 4 van de basisschool, kan worden deelgenomen aan: 4x 5 km (vanaf basisschool groep 3, of per 30/9/2018 6 jaar is). 4x 10 km (vanaf basisschool groep 5).

U mag zelf bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar wel rekening houden met de minimum leeftijd. N.B. De gekozen afstand dient, om voor de Avondvierdaagse- herinnering in aanmerking te komen, gedurende vier achtereenvolgende avonden te zijn afgelegd. De totale afstanden van 20 en 40 km worden door de organisatie over de vier avonden nader verdeeld.

 

CONTROLEKAARTEN

De individuele deelnemers(sters), alsmede de leid(st)er van de groepen, ontvangen per wandeldag een controlekaart waarop hetzelfde nummer voorkomt als op het bewijs van inschrijving. Aan het einde van iedere wandeldag moet de dagcontrolekaart worden ingeleverd c.q. worden gewaarmerkt.

De leid(st)er van de groep  overtuigt zich dagelijks vóór het vertrek of de sterkte aangegeven op de controlekaart overeenkomt met de werkelijke sterkte van zijn/haar groep.

Verschil dient vóór vertrek bij het startbureau gemeld te worden.

 

VERPLICHT IS: 

Het onvoorwaardelijk en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van algemeen leider, controleurs, verkeersregelaars  en politie; het door groepen houden van de uiterste rechterzijde  van de (rij)weg en daar waar het mogelijk is gebruik te maken van het voetpad, Het meenemen van honden is op eigen risico.

 

VERBODEN IS:

Het passeren binnen de bebouwde kom (voor groepen);

Het met meer dan 3 personen, leid(st)er inbegrepen, naast elkaar lopen;

Het dragen van kleding, insignes en medevoeren van vlaggen en vaandels enz, welke uitdrukkelijk dienen ter propagering  van een bepaald godsdienstig en/of staatkundig streven.

Het gebruikmaken van trommels, bazuinen en andere muziekinstrumenten,behoudens voor militaire detachementen c.q. met toestemming van de Plaatselijke Regelings- commissie;

Het meedragen van voor anderen hoorbaar in werking zijnde draagbare radiotoestel-len, walkmans, etc.   

 

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Iedere deelnemer(ster) aan de Avondvierdaagse is, mits voldaan aan leeftijd en afstanden en voorkomend op de deelnemerslijst, bij collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden

 

SPELREGELS

Om het voor iedereen leuk en gezellig te houden zijn ere en aantal spelregels waar we ons aan dienen te houden.  De belangrijkste zijn:

Luisteren naar aanwijzigingen van de organisatie, de EHBO, de verkeersregelaars.

Ouders / begeleiders blijven verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.

* Gooi afval niet op straat, maar in de daarvoor bestemde afvalbakken.

* Meelopen op skeelers e.d. is niet toegestaan.

* Ouders / begeleiders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen en zorgen ervoor dat de huisregels worden nageleefd.

Advies 

Verder hebben we nog een paar adviezen:

  • Zorg iedere dag voor voldoende water tijdens het lopen. Drink voldoende !!!!
  • Let op !!! Er zijn geen toiletten aanwezig. Ga van tevoren dus naar het toilet.
  • Gebruik bij regen geen regenpak.(zweten) maar het liefst een regencape.
  • Kijk elke dag even wat voor weer het wordt en pas je kleding hierop aan.
  • Zorg voor goede schoenen met voldoende steun en voor goede sokken.                                                       Geen slippers